Site icon Pomfret and Farrell Dental

kaçak bahis cezas? – Kumar Ve Bahis Siteleri Doland?r?c?l???

Yasad??? Bahis Suçlar? Ve Cezalar?

TCK m.228’e göre; “Kumar oynanmas? için yer ve imkan sa?layan ki?i, bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve iki yüz günden a?a?? olmamak üzere ve adli para cezas? ile cezaland?r?l?r. Bu tespitler ?????nda yasa d??? sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira aras?nda https://bettiltturkey.com/ de?i?en miktarlarda idari para cezas? ile cezaland?r?lacak. Tespit edilen oynay?c?lardan ve bu ki?ilerin mali hareketlerinden yola ç?karak yeni oynay?c?lara da ula??ld?. Spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli veya mü?terek bahis veya ?ans oyunlar?n? oynayanlar.

B)Yurt d???nda oynat?lan spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli veya mü?terek bahis ya da ?ans oyunlar?n?n internet yoluyla ve sair suretle eri?im sa?layarak Türkiye’den oynanmas?na imkân sa?layan ki?iler, dört y?ldan alt? y?la kadar hapiscezas?yla cezaland?r?l?r. Ki?ileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli veya mü?terek bahis ya da ?ans oyunlar?n? oynamaya te?vik edenler, bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezas?yla cezaland?r?l?r (7258 say?l? Kanun m.5/1-ç). Ç) Ki?ileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli veya mü?terek bahis ya da ?ans oyunlar?n? oynamaya te?vik edenler, bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezas?yla cezaland?r?l?r. Yetkiye dayal? olmaks?z?n yurt d???nda oynat?lan spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli veya mü?terek bahis ya da ?ans oyunlar?n?n internet yoluyla ve sair suretle eri?im sa?layarak Türkiye’den oynanmas?na imkân sa?layan ki?iler cezaland?r?lmaktad?r. 7258 say?l? kanuna göre spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli ve mü?terek bahis veya ?ans oyunlar? oynatmak suçtur.

Bahis Doland?r?c?s? Ma?duru

Ki?iyi zarara u?ratanlara ula?ma ihtimalini gittikçe azaltmaktad?r. Bu nedenle yasad??? bahis ve kumar oyunlar? suçlar?nda, tecrübe sahibi bir bili?im avukat?n?n hukuki yard?m?na ba?vurmak oldukça önem ta??r. Yasad??? kumarda kaybedilen paralar?n iadesini vaadeden ayr? bir doland?r?c?l?k daha söz konusudur ki bunlara kapt?r?lan paralar?n geri al?nmas? için hukuki süreç ba?lat?labilmektedir. Bu ki?iler kumar sitelerinin ödemedi?i veya tabiri caizse “üzerine çöktü?ü” paralar?n geri al?naca?? vaadiyle ki?ilerde bir tak?m masraf kalemi ad? alt?nda para talep etmektedir. ?ade konusunda yaln?zca avukatlar ile çal???lmas?nda fayda vard?r.

Davan?z? idari yapt?r?m? tatbik eden tüzel ki?ili?e sahip kamu kurumunun bulundu?u yerdeki idare mahkemesine açabilirsiniz. Burada “tüzel ki?ilik” meselesine özellikle dikkat etmenizi öneririm. Zira e?er idari i?lemi veya eylemi tüzel ki?ili?i olmayan bir kurum icra ettiyse bu kurumun bir üstündeki tüzel ki?ili?e sahip olan?na iptal davas? açman?z gerekmektedir. Aksi halde mahkeme husumet yoklu?undan davan?z? reddedebilir. ?dari yapt?r?mlara kar?? iptal davas? açmadan önce sürelere ve zamana??mlar?na dikkat etmelisiniz zira ?YUK’a göre (?dari yarg?lama usul kanunu) 60 günlük dava açma süreniz vard?r.

?nternet Üzerinden Yurt D??? Bahis Oynatma Suçu

Reklam vermek suretiyle ve sair ?ekillerde yasad??? bahis sitelerinin oynanmas?na te?vik edenler ise 1 y?ldan 3 y?la kadar hapis cezas? ve 3000 güne kadar adli para cezas? ile cezaland?r?lacaklard?r. Yasad??? bahis oyunlar? ile alakal? para nakline arac?l?k eden ki?iler, 3 y?ldan 5 y?la kadar hapis ve be? bin güne kadar adli para cezas?yla cezaland?r?l?r. Ki?i yasad??? bahis oynama cezas?n? ödemedi?i takdirde haciz i?lemi ile mallar?na el konulmaktad?r. ?dari para cezalar?nda ki?inin hapse girmesi söz konusu de?ildir.

Maddesi ile kanunun verdi?i yetkiye dayal? olmaks?z?n spor müsabakalar?na dayal? sabit ihtimalli ve mü?terek bahis veya ?ans oyunlar? oynatmak ya da oynanmas?na yer veya imkan sa?lamak suçtur. Bu bahisleri oynatanlar ya da oynanmas?na yer veya imkân sa?layanlar cezaland?r?lmaktad?r. Bu ba?lamda ki?ilerin illa bahis oynam?? olmas? gerekmez. Oynanmas?na yer sa?layanlamak veya arac?l?k etmek de bu kapsamda cezaland?r?lacakt?r. Ina dayal? s?na dayal? sabit ihtimalli ve mü?terek bahis veya ?ans oyunlar?n? oynatanlar ya da oynanmas?na yer veya imkân sa?layanlar üç y?ldan be? y?la kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezas?yla cezaland?r?l?r.

Maddesine göre; internet ortam?nda yap?lan ve içeri?inin maddenin birinci f?kras?nda s?ralanan suçlardan birini veya birkaç?n? olu?turdu?u hususunda yeterli ?üphe sebebi bulunan yay?nlarla ilgili olarak eri?imin engellenmesine karar verilecektir. Eri?imin engellenmesi karar?, eri?im sa?lay?c?s?na bildirilerek gere?inin yerine getirilmesi istenir. Soru?turma evresinde hakim ve kovu?turma evresinde mahkeme taraf?ndan al?nabilen eri?imin engellenmesi karar?; eri?im sa?lay?c?s? taraf?ndan derhal ve karar?n bildirilmesinden itibaren en geç dört saat içinde yerine getirilecektir. Yeri gelmi?ken belirtmek isteriz ki; 7258 say?l? Kanunun 5. ?lgilinin r?zas?n? bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzenleyen TCK m.26/2’nin 7258 say?l? Kanun m.5/1-a,b,c ve ç yönünden tatbiki mümkün müdür? Belirtmeliyiz ki; TCK m.26/2’nin uygulanmas?, r?zan?n “ki?inin üzerinde mutlak surette tasarruf edebilece?i” bir hakk?n varl???n? gerektirmektedir.

Exit mobile version